ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ FORUM: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ» ["INNOVATION, TECHNOLOGIES ET PLURILINGUISME"]

Διαδικτυακό forum: «Καινοτομία, τεχνολογίες και πολυγλωσσία» ["Innovation, technologies et plurilinguisme"]

Η επιτροπή Γαλλικής προεδρίας της ΕΕ  οργανώνει διαδικτυακό forum  με τίτλο «Καινοτομία, τεχνολογίες και πολυγλωσσία» ["Innovation, technologies et plurilinguisme"], στις 7-9 Φεβρουαρίου 2022. Στους ομιλητές από πλευράς Ελλάδας μετέχουν οι συνεργάτες του  Κέντρου Αριστείας «Πολυγλωσσία και Γλωσσική Πολιτική» από το ΙΕΛ, Στέλιος Πιπερίδης και Μαρία Γιάγκου. 
 

 

FR       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour suivre cet événement et recevoir les liens de connexion afférents, vous êtes invité à vous enregistrer sur la plateforme de la présidence française du Conseil de l’Union européenne selon les modalités suivantes :

 

Réunion n°46 : Forum « Innovation, technologies et plurilinguisme »

1-      Cliquer sur le lien : https://delegues.accreditation-eu2022.fr/secured/login

2-      Cliquer en bas sur : Créer un nouveau compte

3-      Remplir le formulaire

4-      Vous recevez un message, cliquer sur le lien pour « activer votre compte »

5-      Sur la page « Authentification », enregistrez-vous dans la délégation FORINOVPLURI.PARTICIDGLFLF  / code d’accès ParticipaDGLFLF2022!  / votre mél / et votre mot de passe (créé à la première connexion)

 

 

EN       ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

In the framework of the French Presidency of the Council of the European Union,

 

INVITATION

 

to the online Forum "Innovation, Technologies and plurilingualism"

from 7 to 9 February 2022

 

organised by the Ministry of Culture - General Delegation for the French language and languages of France.

 

The digital transformation offers new opportunities for plurilingualism, wich poses a challenge for social cohesion and citizenship in Europe.

 

To follow this event and receive the related links, you are invited to register on the platform of the French Presidency of the Council of the European Union as follows:

 

Réunion n°46 : Forum « Innovation, technologies et plurilinguisme »

1- Click on the link: https://delegues.accreditation-eu2022.fr/secured/login

2- Click on : Create a new account

3- Fill in the form

4- You receive a message, click on the link to "activate your account

5- On the "Authentication" page, register in the delegation FORINOVPLURI.PARTICIDGLFLF / access code ParticipaDGLFLF2022! / your email / and your password (created at the first connection)

 

DE      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Im Rahmen der französischen Präsidentschaft des Rates der Europäischen Union,

 

EINLADUNG  

 

Zum Online-Forum "Innovation, Technologie und Mehrsprachigkeit"

vom 7. bis 9. Februar 2022

 

organisiert vom Kulturministerium - Generaldelegation für französische Sprache und Sprachen Frankreichs

 

Wir gehen davon aus, dass der digitale Wandel heute neue Möglichkeiten für die Mehrsprachigkeit bietet, die eine Herausforderung für den sozialen Zusammenhalt und die Staatsbürgerschaft in Europa darstellt.

 

Um diese Veranstaltung zu verfolgen und die entsprechenden Anmeldelinks zu erhalten, werden Sie gebeten, sich wie folgt auf der Plattform der französischen EU-Ratspräsidentschaft zu registrieren:

 

Réunion n°46 : Forum « Innovation, technologies et plurilinguisme »

1- Klicke auf den Link: https://delegues.accreditation-eu2022.fr/secured/login

2- Klicke unten auf : Neues Konto erstellen

3- Füllen Sie das Formular aus.

4- Sie erhalten eine Nachricht, klicken Sie auf den Link, um "Ihr Konto zu aktivieren".

5- Auf der Seite "Authentifizierung" registrieren Sie sich in der Delegation  FORINOVPLURI.PARTICIDGLFLF / Zugangscode ParticipaDGLFLF2022! / Ihre E-Mail / und Ihr Passwort (das bei der ersten Anmeldung erstellt wurde). 

Contact : soraya.loukakou[at]culture.gouv[dot]fr