Πολυγλωσσία και Γλωσσική Πολιτική

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Το Κέντρο Αριστείας «Πολυγλωσσία και Γλωσσική Πολιτική» είναι ένα από τα 15 Κέντρα Αριστείας που ιδρύθηκαν το 2019-2020 στο ΕΚΠΑ. Η ίδρυση τους αποφασίστηκε από τη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο της ερευνητικής δραστηριότητας, της εξωστρέφειας, και της κοινωνικής προσφοράς του πανεπιστημίου.